เอกสิทธิ์เหนือระดับสำหรับ SCB FIRST และโรงภาพยนตร์เอสเอฟ